iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ เอกสารเพื่อการส่งออก http://www.doluckcompany.com/index.php?mo=3&art=41964496 Thu, 15 Mar 2012 08:24:35 +0700 สุทธินำกลับ http://www.doluckcompany.com/index.php?mo=3&art=41964284 Wed, 14 Mar 2012 16:23:56 +0700 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก http://www.doluckcompany.com/index.php?mo=3&art=41957475 Fri, 24 Feb 2012 03:23:35 +0700 ขั้นตอนการส่งออกสินค้า http://www.doluckcompany.com/index.php?mo=3&art=41955721 Sun, 19 Feb 2012 16:09:30 +0700 การนำเข้า รถ ใช้แล้ว จากต่างประเทศ http://www.doluckcompany.com/index.php?mo=3&art=41933560 Sat, 03 Dec 2011 12:01:57 +0700 หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงาน ต่างๆ ที่ควรทราบ http://www.doluckcompany.com/index.php?mo=3&art=613015 Fri, 22 Apr 2011 16:10:46 +0700 คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ ของเข้าทางไปรษณีย์ http://www.doluckcompany.com/index.php?mo=3&art=606325 Sat, 02 Apr 2011 09:31:47 +0700 การคืนอากรขาเข้าตามมาตรา 19 สำหรับสินค้า Re-Export http://www.doluckcompany.com/index.php?mo=3&art=602949 Fri, 25 Mar 2011 09:37:05 +0700 การส่งเสริมการลงทุน( BOI) http://www.doluckcompany.com/index.php?mo=3&art=594316 Sun, 06 Mar 2011 15:06:18 +0700 เขตประกอบการเสรี http://www.doluckcompany.com/index.php?mo=3&art=594315 Sun, 06 Mar 2011 15:02:12 +0700 เขตปลอดอากร http://www.doluckcompany.com/index.php?mo=3&art=594314 Sun, 06 Mar 2011 15:00:01 +0700 คลังสินค้าทัณฑ์บน http://www.doluckcompany.com/index.php?mo=3&art=594224 Sun, 06 Mar 2011 08:11:04 +0700 ศัพท์ shipping ที่ควรทราบ http://www.doluckcompany.com/index.php?mo=3&art=587730 Sun, 20 Feb 2011 22:43:27 +0700 สินค้า นำเข้าที่ตอ้งเสียสรรพสามิต http://www.doluckcompany.com/index.php?mo=3&art=587593 Sun, 20 Feb 2011 16:11:54 +0700 การเช็คพิกัดอัตราภาษีอากรขาข้า http://www.doluckcompany.com/index.php?mo=3&art=586740 Fri, 16 Mar 2012 19:58:53 +0700 Download http://www.doluckcompany.com/index.php?mo=3&art=586732 Mon, 28 Feb 2011 21:20:54 +0700 การนำเข้าของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือน (personal effects) http://www.doluckcompany.com/index.php?mo=3&art=586593 Thu, 17 Feb 2011 23:42:27 +0700 การรับ สินค้าที่ เข้าทางไปรษณีย์ http://www.doluckcompany.com/index.php?mo=3&art=586319 Fri, 18 Feb 2011 16:16:03 +0700 สินค้าต้องมีใบอนุญาตจาก สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม http://www.doluckcompany.com/index.php?mo=3&art=585829 Wed, 16 Feb 2011 10:32:54 +0700 การคืนอากรตามมาตรา19ทวิ http://www.doluckcompany.com/index.php?mo=3&art=585449 Thu, 17 Feb 2011 22:59:43 +0700 การชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในประเทศ http://www.doluckcompany.com/index.php?mo=3&art=585414 Tue, 15 Feb 2011 15:25:57 +0700 สินค้าควบคุมการนำเข้า http://www.doluckcompany.com/index.php?mo=3&art=585327 Sun, 20 Feb 2011 17:27:07 +0700 สินค้าควบคุมการส่งออก http://www.doluckcompany.com/index.php?mo=3&art=585071 Sun, 20 Feb 2011 17:27:42 +0700 การส่งออกสินค้า http://www.doluckcompany.com/index.php?mo=3&art=585057 Tue, 15 Feb 2011 11:01:56 +0700 การนำเข้าสินค้า http://www.doluckcompany.com/index.php?mo=3&art=585051 Thu, 17 Feb 2011 23:29:51 +0700